Công thức tính SET 690k: 1 Giày + Ví/Mắt kính/Sneakers 3cm
Hoặc được mua cùng 2 sản phẩm trong các nhóm Giày, Ví, Mắt kính, Sneakers 3cm
Công thức tính SET 750k: 1 Túi nhỏ + 1 Giày/Ví/Mắt kính/Sneakers 3cm
Công thức tính SET 800k: 1 Túi lớn hoặc Boots - Sneakers 5-7cm + 1 Giày hoặc Ví hoặc Mắt kính hoặc Sneakers 3cm
Công thức tính SET 1 triệu: 1 Túi nhỏ hoặc Sneakers 5-7cm + 1 Túi trung hoặc Túi lớn hoặc Balo hoặc Túi nhỏ hoặc Sneakers 5-7cm