Xuất file excel
ID ID2 Item title Item subtitle Item description Item address Price Sale price Image URL Destination URL Item category Contextual keywords Final URL Tracking template Formatted price Formatted sale price Android app link Similar IDs Final mobile URL
SAO VIỆT TỚI MUA SẮM GIÀY VÀ TÚI DIỆN TẾT TẠI JUNO
Hơn 10,000 phụ nữ được phục vụ mỗi ngày tại JUNO
Top